TELEFON
+90 232 908 00 22
E-MAIL
info@cemterzi.com.tr

Primer ve Metastatik Peritoneal Yüzey Maligniteleri

Demiroglu Science University Florence Nightingale Journal of Medicine

Karaciğer Metastazlı Kolorektal Kanserde Bireyselleştirilmiş Tedavi Sonuçları
Individualized Treatment Outcomes in Colorectal Cancer with Liver Metastasis

Challenges in Retrorectal Cysts: Is Preoperative Diagnosis Essential?

Retrospective Analysis of Primary Suturing of the Internal Orifice of Perianal Fistula During FiLaC Procedure

Randomized controlled trial of 8 weeks ersus  12 weeks interval between neoadjuvant chemotherapy and surgery of locally advanced rectal cancer

(Neoadjuvan kemoterapi ile lokal ileri rektum kanseri cerrahisi arasında 12 haftaya ve 8 haftaya kadar randomize kontrollü çalışma)

Çalışmamızda ‘lokal ileri’ yani bulunduğu yerde ilerlemiş, lenf bezelerine sıçramış ya da çevre dokuları tehdit eden rektum kanserli hastalarda, tümörü küçültmek için ameliyattan önce verilen kemoradyoterapi sonrası ameliyat için 8 hafta olan bekleme süresini 12 haftaya çıkardığımızda sonuçların daha iyi olup olmayacağını araştırdık.

Lokal ileri rektum kanserinde ameliyat öncesi kemoradyoterapiye iyi yanıt veren hastaların ameliyat sonrasında daha uzun yaşadığını ve daha düşük tekrarlama (nüls) riski taşıdığını bilmekteyiz.

Dünyada geniş kabul gören bu yaklaşımda hastalar önce kemoterapi ve radyoterapi almakta, bu tedavilerin tümör küçültücü etkisini maksimuma çıkarmak için 6-8 hafta beklenmektedir. Özellikle radyoterapinin tümör küçültücü etkisinin beklemekle arttığı bilinmektedir.

Biz de bekleme süresini uzatarak tümör küçülmesini nasıl etkilediğini görmek üzere bı çalışmayı planladık.

Hastalarımız rasgele iki gruba ayrıldı. Bir gruptaki hastalarda kemoradyoterapi sonrası kliniğimizdeki rutin yaklaşım olan 8 hafta bekleme süresi sonrası rektum kanseri ameliyatı gerçekleştirilirken, diğer grupta bekleme süresi 12 haftaya çıkarılarak iki grup arasındaki tümör küçülmesi ve tümörün tamamen kaybolması yani ‘tam yanıt’ oranlarını karşılaştırdık.

Kemoradyoterapi öncesi bir kez ve ameliyat öncesi bir kez olmak üzere her hasta için çekilen MR’da tümör boyutunu, tümör evresini ve lenf bezi tutulumunu kıyasladık.

8 hafta bekleme süresi olan 125 hastanın %12’sinde kemoradyoterapi etkisiyle tümörün tamamen kaybolduğunu gördük. Bu oran 12 hafta bekleme süresi olan 127 hastada %24’e yükselmişti.

Bekleme süresinin 8 haftadan 12 haftaya çıkarılması tedaviye tam yanıtı iki kat artırmaktaydı.

Ayrıca her iki grup arasında tedaviye bağlı yan etkiler, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve hastanede ölüm oranları arasında bir farklılık gözlenmedi.

Çalışmamız tüm dünyada rektum kanseri tedavisinde odak noktası haline gelen ideal bekleme süresi konusunda tıbbi literatüre kanıt düzeyi yüksek önemli bir katkı yapmıştır.

European Colorectal Congress, 2019

doi: 10.1111/codi.14867   CDI-00218-2019.R1

Kolorektal kanser kaynaklı peritoneal karsinomatozis
olgusunda sitoredüksiyon ve hipertermik ntraperitoneal kemoterapi uygulaması ve literatürün gözden geçirilmesi

Ulusal Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Surgery

 

YIL//2008 CILT//24 SAYI//1 OCAK-ŞUBAT-MART ISSN 1300-0705 s. 31-39

Peritoneal carcinomatosis of gastrointestinal tumors: Where are we now?

World Journal of Gastroenterology

 

World J Gastroenterol. Oct 21, 2014; 20(39): 14371-14380

Cytoreductive approach to peritoneal carcinomatosis originated from colorectal cancer: Turkish experience.

US National Library of Medicine

 

Acta Chir Iugosl. 2006;53(2):17-21.  PMID: 17139879

Prof. Dr. M. Cem Terzi'ye soru sormak için: 

Her hakkı Prof.Dr. M.Cem TERZİ'e aittir. Copyright © 2021